2020 - część I

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść Wyniki głosowania
XV/195/2020 27 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020 - 2039 XV/195/2020 głosowanie
XV/196/2020 27 stycznia 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna XV/196/2020 głosowanie
XV/197/2020 27 stycznia 2020 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 159/7 położonej we wsi Trzciany XV/197/2020 głosowanie
XV/198/2020 27 stycznia 2020 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności działki ewidencyjnej nr 1491/15 położonej we wsi Jabłonna XV/198/2020 głosowanie
XV/199/2020 27 stycznia 2020 r. zniesienia nazwy ulicy we wsi Jabłonna XV/199/2020 głosowanie
XV/200/2020 27 stycznia 2020 r. nadania nazwy ulicy we wsi Rajszew, gminie Jabłonna XV/200/2020 głosowanie
XV/201/2020 27 stycznia 2020 r. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 11 września 2017r. XV/201/2020 głosowanie
XV/202/2020 27 stycznia 2020 r. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna wsi Wólka Górska XV/202/2020 głosowanie
XV/203/2020 27 stycznia 2020 r. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Zegrzyńskiej i Modlińskiej w Jabłonnie XV/203/2020 głosowanie
XVI/204/2020 2 marca 2020 r. zmian w Statucie Gminy Jabłonna XVI/204/2020 głosowanie
XVI/205/2020 2 marca 2020 r. zmiany Uchwały Nr VII/98/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna XVI/205/2020 głosowanie
XVI/206/2020 2 marca 2020 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 25/2 położonej we wsi Boża Wola XVI/206/2020 głosowanie
XVI/207/2020 2 marca 2020 r. nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 95/20, 95/25, 95/26 i 95/27 położonych we wsi Dąbrowa Chotomowska XVI/207/2020 głosowanie
XVI/208/2020 2 marca 2020 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 263/10 położonej we wsi Chotomów XVI/208/2020 głosowanie
XVI/209/2020 2 marca 2020 r. nabycia prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 1452/81 położonej we wsi Jabłonna XVI/209/2020 głosowanie
XVI/210/2020 2 marca 2020 r. przyznania pierwszeństwa w nabyciu oraz wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych przy ul. Szkolnej 17, 17A i 17C we wsi i gminie Jabłonna zabudowanych budynkami mieszkalnymi, stanowiącymi przedmiot najmu, określenia wysokości i warunków udzielenia bonifikaty XVI/210/2020 głosowanie
XVI/211/2020 2 marca 2020 r. zmiany Uchwały Nr XXII/208/2016 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących własność lub będących we władaniu Gminy Jabłonna oraz ustanawiania służebności gruntowych i służebności przesyłu XVI/211/2020 głosowanie
XVI/212/2020 2 marca 2020 r. ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie infrastruktury technicznej na drogach gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Jabłonna XVI/212/2020 głosowanie
XVI/213/2020 2 marca 2020 r. skargi na brak działań Wójta Gminy Jabłonna XVI/213/2020 głosowanie
XVII/214/2020 27 kwietnia 2020 r. emisji obligacji Gminy Jabłonna XVII/214/2020 głosowanie
XVII/215/2020 27 kwietnia 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020- 2039 XVII/215/2020 głosowanie
XVII/216/2020 27 kwietnia 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna XVII/216/2020 głosowanie
XVII/217/2020 27 kwietnia 2020 r. zwolnienia z podatku od nieruchomości XVII/217/2020 głosowanie
XVII/218/2020 27 kwietnia 2020 r. nadania nazwy drodze położonej we wsi Janówek Drugi, gminie Jabłonna XVII/218/2020  głosowanie
XVII/219/2020 27 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/164/2004 Rady Gminy Jabłonna z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Skierdy gm. Jabłonna XVII/219/2020  głosowanie
XVII/220/2020 27 kwietnia 2020 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 110/5 położonej we wsi Boża Wola XVII/220/2020  głosowanie
XVII/221/2020 27 kwietnia 2020 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 2327/2 położonej we wsi Jabłonna XVII/221/2020  głosowanie
XVII/222/2020 27 kwietnia 2020 r. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2020 roku XVII/222/2020  głosowanie
XVII/223/2020 27 kwietnia 2020 r. określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi XVII/223/2020  głosowanie
XVIII/224/2020 25 maja 2020 r. nadania nazwy „30-lecia Samorządu Gminnego” trasie rowerowej położonej w gminie Jabłonna wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 632 – ul. Strużańskiej, we wsi Jabłonna, obręb Józefów II od granicy z gminą Nieporęt XVIII/224/2020   głosowanie
XVIII/225/2020 25 maja 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna a lata 2020 - 2039 XVIII/225/2020  głosowanie
XVIII/226/2020 25 maja 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna XVIII/226/2020 głosowanie
XVIII/227/2020 25 maja 2020 r. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Jabłonna, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury i samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze roku budżetowego XVIII/227/2020 głosowanie
XVIII/228/2020 25 maja 2020 r. zaliczenia ul. Dereniowej położonej we wsi Jabłonna do kategorii drogi gminnej XVIII/228/2020 głosowanie
XVIII/229/2020 25 maja 2020 r. zaliczenia ul. Akademijnej położonej we wsi Jabłonna do kategorii drogi gminnej XVIII/229/2020 głosowanie
XVIII/230/2020 25 maja 2020 r. zaliczenia ul. Jaśminowej położonej we wsi Rajszew do kategorii drogi gminnej XVIII/230/2020 głosowanie
XVIII/231/2020 25 maja 2020 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 34/27 położonej we wsi Skierdy XVIII/231/2020 głosowanie
XVIII/232/2020 25 maja 2020 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 938/10, 939/11, 940/13 położonych we wsi Chotomów XVIII/232/2020 głosowanie
XVIII/233/2020 25 maja 2020 r. nadania nazwy ulicy we wsi Trzciany, gminie Jabłonna XVIII/233/2020 głosowanie
XVIII/234/2020 25 maja 2020 r. nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska, gm. Jabłonna XVIII/234/2020 głosowanie
XVIII/235/2020 25 maja 2020 r. stanowiska Gminy na skargę Prokuratora Okręgowego Warszawa-Praga na uchwałę Nr XV/144/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 listopada 2015 r. XVIII/235/2020 głosowanie
XVIII/236/2020 25 maja 2020 r. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty XVIII/236/2020 głosowanie
XIX/237/2020 29 czerwca 2020 r. udzielenia Wójtowi Gminy Jabłonna wotum zaufania XIX/237/2020 głosowanie
XIX/238/2020 29 czerwca 2020 r. zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Jabłonna za 2019 rok XIX/238/2020 głosowanie
XIX/239/2020 29 czerwca 2020 r. udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok XIX/239/2020

głosowanie

reasumpcja

XIX/240/2020 29 czerwca 2020 r. ogłoszenia tekstu jednolitego statutu Gminy Jabłonna XIX/240/2020

głosowanie

reasumpcja

XIX/241/2020 29 czerwca 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna XIX/241/2020 głosowanie
XIX/ 242/2020 29 czerwca 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039 XIX/ 242/2020 głosowanie
XIX/243/2020 29 czerwca 2020 r. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości XIX/243/2020 głosowanie
XIX/244/2020 29 czerwca 2020 r. nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa Chotomowska, gminie Jabłonna XIX/244/2020 głosowanie
XIX/245/2020 29 czerwca 2020 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1464 położonej we wsi Chotomów XIX/245/2020 głosowanie
XIX/246/2020 29 czerwca 2020 r. zmiany Uchwały Nr IX/119/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 24 czerwca 2019 r. zmieniającej Uchwałę Nr XI/108/2015 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 sierpnia 2015 r. z w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych XIX/246/2020 głosowanie
XIX/247/2020 29 czerwca 2020 r. powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników XIX/247/2020 głosowanie
XXI/261/2020 28 września 2020 r. wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej XXI/261/2020

 głosowanie

reasumpcja

XXI/262/2020 28 września 2020 r. zmiany uchwały Nr XX/253/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przepisów porządkowych regulujących przewóz osób i bagażu taksówkami osobowymi na terenie Gminy Jabłonna XXI/262/2020  głosowanie
XXI/263/2020 28 września 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039 XXI/263/2020  głosowanie
XXI/264/2020 28 września 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna XXI/264/2020 głosowanie
XXI/265/2020 28 września 2020 r. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Nowodworskiemu XXI/265/2020 głosowanie
XXI/266/2020 28 września 2020 r. ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z gminnych obiektów sportowych na terenie gminy Jabłonna XXI/266/2020 głosowanie
XXI/267/2020 28 września 2020 r. opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa położonego na działce ew. nr 2327/2 w obrębie 1-Jabłonna w gminie Jabłonna XXI/267/2020 głosowanie
XXI/268/2020 28 września 2020 r. przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej położonej w Jabłonnie XXI/268/2020 głosowanie
XXI/269/2020 28 września 2020 r. nabycia prawa własności działek ewidencyjnych nr 387/13, 396/7, 399/15, 399/16, 401/14, 405/5 położonych we wsi Jabłonna XXI/269/2020 głosowanie
XXI/270/2020 28 września 2020 r. skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jabłonnie XXI/270/2020 głosowanie
XXII/271/2020 26 października 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039 XXII/271/2020 głosowanie
XXII/272/2020 26 października 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna XXII/272/2020   głosowanie
XXII/273/2020 26 października 2020 r. nabycia od Skarbu Państwa w formie darowizny działki ewidencyjnej nr 58 położonej we wsi Skierdy XXII/273/2020 głosowanie
XXII/274/2020 26 października 2020 r. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na lata 2021-2022” XXII/274/2020 głosowanie
XXII/275/2020 26 października 2020 r. zmiany Porozumienia Międzygminnego z dnia 11 września 2017 r. XXII/275/2020 głosowanie
XXII/276/2020 26 października 2020 r. zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Warszawa XXII/276/2020   głosowanie
XXII/277/2020 26 października 2020 r. przyznania w ramach odszkodowania nieruchomości zamiennej położonej w Jabłonnie XXII/277/2020

 głosowanie

reasumpcja

XXII/278/2020 26 października 2020 r. stanowiska Rady Gminy Jabłonna na skargę na Dyrektora Gminnego Przedszkola w Chotomowie XXII/278/2020

 głosowanie

reasumpcja

XXIII/279/2020 30 listopada 2020 r. zmiany uchwały nr XXII/276/2020 Rady Gminy Jabłonna z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania jednostek samorządu terytorialnego w celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Warszawa XXIII/279/2020 głosowanie
XXIII/280/2020 30 listopada 2020 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039 XXIII/280/2020 głosowanie
XXIII/281/2020 30 listopada 2020 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna XXIII/281/2020 głosowanie
XXIII/282/2020 30 listopada 2020 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych nr 302/16 i nr 303/2 położonych we wsi Wólka Górska XXIII/282/2020 głosowanie
XXIII/283/2020 30 listopada 2020 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanych działek ewidencyjnych położonych wzdłuż ul. Liściastej we wsi Trzciany XXIII/283/2020 głosowanie
XXIII/284/2020 30 listopada 2020 r. przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2021 XXIII/284/2020 głosowanie
XXIII/285/2020 30 listopada 2020 r. przyjęcia Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2021 XXIII/285/2020 głosowanie
XXIII/286/2020 30 listopada 2020 r. przystąpienia Gminy Jabłonna do porozumienia międzygminnego dotyczącego sporządzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej obszaru funkcjonalnego „Warszawa Zachód”(SUMP) XXIII/286/2020 głosowanie
oświadczenie Nr 1/2020 30 listopada 2020 r. propozycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nr 1/2020 głosowanie
 XXIV/287/2020 21 grudnia 2020 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039  XXIV/287/2020 głosowanie
 XXIV/288/2020  21 grudnia 2020 r.   uchwalenia budżetu Gminy Jabłonna na 2021 rok XXIV/288/2020 głosowanie
 XXIV/289/2020  21 grudnia 2020 r.  emisji obligacji Gminy Jabłonna  XXIV/289/2020 głosowanie
 XXIV/290/2020  21 grudnia 2020 r.   zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2020-2039  XXIV/290/2020 głosowanie
 XXIV/291/2020  21 grudnia 2020 r.  zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Gminy Jabłonna  XXIV/291/2020 głosowanie
 XXIV/292/2020  21 grudnia 2020 r.   Porozumienia Międzygminnego z dnia 11 września 2017 roku XXIV/292/2020 głosowanie
 XXIV/293/2020  21 grudnia 2020 r.  sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1269/27 położonej we wsi Jabłonna  XXIV/293/2020 głosowanie
 XXIV/294/2020  21 grudnia 2020 r.  nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 100/8 położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska  XXIV/294/2020 głosowanie
 XXIV/295/2020  21 grudnia 2020 r.   przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla północno-zachodniej części wsi Boża Wola XXIV/295/2020 głosowanie
 XXIV/296/2020  21 grudnia 2020 r.  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla rejonu ulic Granitowej i Kwarcowej w Trzcianach  XXIV/296/2020 głosowanie
XXIV/297/2020 21 grudnia 2020 r.  przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla północnej części wsi Janówek Drugi XXIV/297/2020 głosowanie
XXIV/298/2020 21 grudnia 2020 r. przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna dla południowej części wsi Dąbrowa Chotomowska  XXIV/298/2020 głosowanie
 XXIV/299/2020  21 grudnia 2020 r.  udzielenia odpowiedzi na skargę na uchwałę Rady Gminy Jabłonna nr L/442/2006 z dnia 22 marca 2006 r.  XXIV/299/2020 głosowanie
XXIV/300/2020 21 grudnia 2020 r. zatwierdzenia planów pracy komisji merytorycznych Rady Gminy Jabłonna na rok 2021 XXIV/300/2020