2021 - część I

Uchwała Nr z dnia w sprawie Treść Wyniki głosowania
 XXV/301/2021 25 stycznia 2021 r. zmiany Uchwały Nr XI/146/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Legionowskiego XXV/301/2021 głosowanie
 XXV/302/2021  25 stycznia 2021 r. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039 XXV/302/2021 głosowanie
 XXV/303/2021  25 stycznia 2021 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna XXV/303/2021 głosowanie
 XXV/304/2021  25 stycznia 2021 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności działek ewidencyjnych nr 1451/21, 1451/22, 1451/23, 1451/24, 1451/25 i 1451/26 położonych we wsi Jabłonna XXV/304/2021 głosowanie
 XXV/305/2021  25 stycznia 2021 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności działki ewidencyjnej nr 1451/20 położonej we wsi Jabłonna XXV/305/2021 głosowanie
 XXV/306/2021 25 stycznia 2021 r.  wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewidencyjną nr 934/11 położoną we wsi Chotomów XXV/306/2021 głosowanie
XXV/307/2021 25 stycznia 2021 r. nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 96/7 położonej we wsi Dąbrowa Chotomowska XXV/307/2021 głosowanie
XXV/308/2021 25 stycznia 2021 r. nabycia prawa własności działki ewidencyjnej nr 407/12 położonej we wsi Jabłonna XXV/308/2021 głosowanie
XXV/309/2021 25 stycznia 2021 r. zmiany uchwały nr XXIV/298/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. XXV/309/2021 głosowanie
XXV/310/2021 25 stycznia 2021 r. zmiany uchwały nr XXIV/297/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. XXV/310/2021 głosowanie
XXV/311/2021 25 stycznia 2021 r. stanowisko Rady Gminy Jabłonna na skargę mieszkańca na brak udzielenia odpowiedzi na pismo z dnia 23 września 2020 r. XXV/311/2021 głosowanie
XXVI/312/2021 22 lutego 2021 r. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039 XXVI/312/2021 głosowanie
XXVI/313/2021 22 lutego 2021 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna XXVI/313/2021 głosowanie
XXVI/314/2021 22 lutego 2021 r. wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego (aportu) na podwyższenie kapitału zakładowego Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO Jabłonna Sp. z o.o. XXVI/314/2021 głosowanie
XXVI/315/2021 22 lutego 2021 r. nieodpłatnego nabycia prawa własności niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 290/46 położonej we wsi Chotomów XXVI/315/2021 głosowanie
XXVI/316/2021 22 lutego 2021 r. zmiany Uchwały Nr VII/98/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w ramach ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Jabłonna XXVI/316/2021 głosowanie
XXVI/317/2021 22 lutego 2021 r. przejęcia przez Gminę Jabłonna do realizacji w 2021 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającej na utrzymaniu grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Jabłonna XXVI/317/2021 głosowanie
XXVI/318/2021 22 lutego 2021 r.  rozpatrzenia petycji w interesie publicznym XXVI/318/2021 głosowanie
XXVI/319/2021 22 lutego 2021 r.  rozpatrzenia petycji w interesie publicznym XXVI/319/2021 głosowanie
XXVI/320/2021 22 lutego 2021 r.  rozpatrzenia petycji w interesie publicznym XXVI/320/2021 głosowanie
XXVI/321/2021 22 lutego 2021 r.  rozpatrzenia petycji w interesie publicznym XXVI/321/2021 głosowanie
XXVI/322/2021 22 lutego 2021 r.  rozpatrzenia petycji w interesie publicznym XXVI/322/2021 głosowanie
 XXVII/324/2021 29 marca 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna  XXVII/324/2021 głosowanie
XXVII/325/2021 29 marca 2021 r.  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legionowskiemu XXVII/325/2021 głosowanie
XXVII/326/2021 29 marca 2021 r.  w sprawie utworzenia Gminnego Żłobka w Chotomowie i nadania mu statutu XXVII/326/2021 głosowanie
XXVII/327/2021 29 marca 2021 r.  w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 1491/3, 1491/4 położonej we wsi Jabłonna XXVII/327/2021 głosowanie
XXVII/328/2021 29 marca 2021 r.  w sprawie nabycia na rzecz Gminy Jabłonna nieruchomości stanowiącej działkę ew. nr 196/3 położoną we wsi Skierdy XXVII/328/2021 głosowanie
XXVII/329/2021 29 marca 2021 r.  w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jabłonna na lata 2021- 2030 XXVII/329/2021 głosowanie
XXVII/330/2021 29 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jabłonna w 2021 roku XXVII/330/2021 głosowanie
XXVII/331/2021 29 marca 2021 r. w sprawie zasad nadawania nazw ulic na terenie gminy Jabłonna XXVII/331/2021 głosowanie
 XXVIII/332/2021 26 kwietnia 2021 r. zmiany Uchwały Nr XI/146/2019 Rady Gminy Jabłonna z dnia 30 września 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Legionowskiego XXVIII/332/2021 głosowanie
XXVIII/333/2021 26 kwietnia 2021 r. zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jabłonna na lata 2021-2039 XXVIII/333/2021 głosowanie
XXVIII/334/2021 26 kwietnia 2021 r. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Gminy Jabłonna XXVIII/334/2021 głosowanie
XXVIII/335/2021 26 kwietnia 2021 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1248 położoną we wsi Chotomów XXVIII/335/2021 głosowanie
XXVIII/336/2021 26 kwietnia 2021 r. sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawa własności nieruchomości stanowiącej działki ewidencyjne nr 50/31, nr 51/30 położone we wsi Jabłonna XXVIII/336/2021 głosowanie
XXVIII/337/2021 26 kwietnia 2021 r. ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka oraz dodatkowej opłaty za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem i maksymalnej wysokości opłat za wyżywienie dziecka w Gminnym Żłobku w Chotomowie XXVIII/337/2021 głosowanie
XXVIII/338/2021 26 kwietnia 2021 r. wspólnej obsługi jednostek budżetowych Gminy Jabłonna XXVIII/338/2021 głosowanie
XXVIII/339/2021 26 kwietnia 2021 r. przekazania wniosku mieszkańca zgodnie z właściwością XXVIII/339/2021 głosowanie